Thủy: biểu thị tính nước, hơi lạnh, có tính hàn, hướng xuống, màu đen.