Thổ: biểu thị tính chất của đất, có tính tàng trữ, trưởng thành, hóa dục, màu vàng.