Mệnh Kim: biểu thị tính ánh kim, có tính cứng, thanh tĩnh màu trắng sáng.